Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

Miasto Stołeczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery
Odpowiedź dyrektora Biura Kultury m.st. Warszawy na zarzuty dyrektora WFF
Szanowni Państwo,
z zaskoczeniem czytam kolejny raz nieprawdziwe informacje dotyczące miejskiego finansowania Warszawskiego Festiwalu Filmowego.
Zbliżające się święto kina nie powinno być wykorzystywane w trwającej kampanii wyborczej, dyskusja organizatora festiwalu z wieloletnim grantodawcą nie powinna odbywać się z pogwałceniem zasad współpracy i rzeczowego dialogu oraz, przede wszystkim, nie powinna być prowadzona przed festiwalową publicznością. Nie tak rozumiemy w Warszawie partnerstwo i współpracę. Czuję się jednak zmuszony odnieść bezpośrednio do zarzutów kierowanych przez Dyrektora Stefana Laudyna pod adresem Urzędu m.st. Warszawy od wielu lat współfinansującego WFF.

1) Urząd m.st. Warszawy nie odebrał Warszawskiemu Festiwalowi Filmowemu 37% dotacji. Warszawska Fundacja Filmowa, podobnie jak inne podmioty organizujące festiwale kulturalne w Warszawie, ubiegała się o finansowanie w ramach trzyletniego konkursu „Budowanie wizerunku Warszawy jako europejskiego miasta kultury-festiwale duże” na lata 2017-2019. WFF otrzymał dotację w kwocie 3 300 000 zł i przez kolejne trzy lata Urząd m.st. Warszawy dotuje Warszawski Festiwal Filmowy co roku kwotą 1 100 000 zł. To najwyższa dotacja, jaką komisja konkursowa przyznała w tamtym, bardzo silnie obsadzonym konkursie (taką samą kwotą miasto wsparło także festiwal Warszawska Jesień).
Warszawska Fundacja Filmowa jest organizacją pozarządową, którą obowiązują zasady opracowane wspólnie z przedstawicielami trzeciego sektora, równe dla wszystkich, którzy ubiegają się o miejskie finansowanie. Żadna organizacja pozarządowa nie ma stałego finansowania z budżetu miasta, w związku z tym nikt nie mógł WFF takiego wsparcia odebrać. Po wygaśnięciu poprzedniej umowy, zgodnie z procedurami Fundacja przystąpiła do konkursu, w wyniku którego otrzymała dofinansowanie. Kwota dofinansowania nie została zmieniona ani zmniejszona, lecz wynikała z oceny oferty WFF oraz konieczności rozdzielenia środków na wiele różnych, bardzo dobrze przygotowanych projektów kulturalnych.
2) Decyzję o przyznaniu środków w konkursie „Budowanie wizerunku Warszawy jako europejskiego miasta kultury - festiwale duże” podjęła pięcioosobowa komisja, w skład której obok przedstawicieli i przedstawicielek urzędu weszły także osoby reprezentujące stronę społeczną. Decyzja o dotacji nie była więc personalną decyzją Dyrektora Biura Kultury. Protokół z posiedzenia komisji wskazuje ponadto, że komisja głosowała w przypadku tego projektu jednogłośnie.
3) Obowiązkowa, zewnętrzna ewaluacja projektów wspieranych przez Biuro Kultury największymi grantami była warunkiem zapisanym w ogłoszeniu konkursowym, ustalonym wspólnie z przedstawicielami NGO. Zapis ten wynika z realizacji przyjętego przez Radę Miasta Warszawy Programu Rozwoju Kultury w Warszawie do 2020, a celem prowadzenia ewaluacji największych projektów finansowanych z pieniędzy publicznych jest wsparcie ich rozwoju oraz weryfikacja stopnia realizacji celów stawianych przed festiwalami. Wszystkie organizacje pozarządowe, które otrzymały granty w przedmiotowym konkursie, podpisały umowy zobowiązujące je do przeprowadzenia takich badań według przygotowanej przez Biuro Kultury metodologii. Opisuje ona m.in. zakres badania, konieczność przeznaczenia na nią nie mniej niż 3% przyznanej dotacji oraz wybór niezależnego, zewnętrznego ewaluatora. Wszystkie zainteresowane tym organizacje otrzymały ponadto pomoc Biura Kultury w zakresie przygotowania badania ewaluacyjnego. Warszawska Fundacja Filmowa podpisując w 2017 roku umowę nie zgłaszała w tym zakresie uwag do jej treści.
4) Opracowane przez Biuro Kultury i omówione z organizatorami festiwali wytyczne dotyczące ewaluacji określają jej zakres tematyczny, minimalny zestaw metod badawczych oraz sposób wyboru Wykonawcy. Zakres ewaluacji obejmuje między innymi sytuację materialną respondentek i respondentów – istotnej jako uwarunkowanie, które wpływa na uczestnictwo w kulturze. Zakres zbieranych danych obejmuje także płeć, wykształcenie i wiek osób uczestniczących w festiwalach, poziom satysfakcji z odwiedzanych wydarzeń. Ponieważ wnioski z ewaluacji mają posłużyć zarówno do kształtowania warszawskiej polityki kulturalnej, jak i do rozwijania poszczególnych festiwali przez ich organizatorów, zachęcamy do rozszerzania lub uszczegóławiania pytań badawczych. Zależy nam, by finansowane przez Biuro Kultury festiwale w jak największym stopniu przyczyniały się do promowania Warszawy jako miasta kultury.
5) Zasady współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi są precyzyjnie określone. Zakres zadań konkursowych, warunki realizacji projektów, kryteria oceny wniosków są każdorazowo szczegółowo konsultowane ze stroną pozarządową. Podobnie jest w Biurze Kultury, które wprowadziło nowy system konkursów dotacyjnych w roku 2017, a który w całości został opracowany przez zespół składający się z przedstawicieli urzędu oraz NGO. Przygotowanie konkursów i realizacja projektów wspieranych przez miasto odbywa się z zachowaniem zasad transparentności i obiektywizmu przydzielania publicznych środków.
6) Badania uczestnictwa w kulturze w Warszawie przeprowadzone przez Biuro Marketingu Miasta i Biuro Kultury przynoszą szereg niezwykle interesujących wniosków dotyczących potrzeb, praktyk i uwarunkowań partycypacji w kulturze. Prowadzimy w tym zakresie badania, ponieważ wychodzimy z założenia, że o warszawską publiczność trzeba się nieustająco troszczyć, warto ją rozumieć i wychodzić naprzeciw jej potrzebom, oczekiwaniom i zmieniającym się stylom życia. Prowadzenie takich badań i wdrażanie w życie wniosków z nich wynikających należy do obowiązków Dyrektora Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy.
Z przywołanych badań nie wynika, że „warszawiacy w ogóle nie interesują się kulturą”. Przeciwnie, trzy czwarte chciałoby zwiększyć swoją aktywność kulturalną. Co więcej, warszawianki i warszawiacy pod względem uczestnictwa w kulturze nie tworzą jednorodnej grupy, lecz dzielą się na dziesięć segmentów, różniących się praktykami kulturalnymi (w tym oglądaniem filmów na festiwalach), preferencjami w tym zakresie oraz możliwościami ich realizowania. Zachęcamy do zapoznania się z przedstawionymi publicznie wynikami.
7) Kwestię porozumiewania się z jednym z kandydatów na stanowisko Prezydenta m.st. Warszawy w zakresie rzekomej zgody na niewywiązywanie się z podpisanych wcześniej prawomocnych umów pozostawię bez komentarza. Niewątpliwie jednak wiele ona mówi o obu stronach takiej umowy.

Na koniec chcę wszystkich bardzo serdecznie zaprosić do udziału w Warszawskim Festiwalu Filmowym. Nie bez powodu Urząd m.st Warszawy jest od wielu lat hojnym sponsorem tego wydarzenia i fundatorem jego Grand Prix: jestem pewny, że widzki i widzów czekają w kinach wspaniałe wrażenia. Do zobaczenia w kinie!

Tomasz Thun-Janowski
Dyrektor Biura Kultury m.st. Warszawy

Warszawa, 11 października 2018