Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

Komunikat komisji konkursu 1,5 rocznego dla organizacji pozarządowych organizowanego przez Biuro Kultury m.st. Warszawy
Zakończyły się prace komisji konkursowej rozpatrującej wnioski złożone w IV otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w latach 2015-2016. W składzie komisji znaleźli się przedstawiciele Urzędu m.st. Warszawy oraz organizacji pozarządowych.

Na konkurs wpłynęły ogółem 152 oferty, spośród których 28 odrzucono z powodu wystąpienia błędów formalnych. Komisja postanowiła dofinansować 35 projektów. Szczegółowe informacje na temat konkursu oraz wykaz ofert zaopiniowanych przez komisję konkursową znajdują się na stronie ngo.um.warszawa.pl.

Prace komisji nad oceną merytoryczną ofert prowadzą do kilku obserwacji. Ich opisanie ma służyć podniesieniu poziomu merytorycznego konkursu oraz usprawnieniu procesu konkursowego.

• Oferty często przygotowywane są bez zachowania należytej staranności i są składane w ostatnim, możliwym momencie. Często opisy są niezrozumiałe i nielogiczne, a całość wniosku chaotyczna i niespójna;

• Wnioski często nie zawierają planów promocji wydarzeń, przygotowane plany są sztampowe i nieadekwatne do programu lub odbiorców. Wnioskodawcy często w ogóle nie definiują grupy docelowej. Coraz większy odsetek oferentów wskazuje jako jedyną formę promocji działania w mediach społecznościowych, niezależnie od charakteru zadania;

• Prawidłową ocenę wydatków uniemożliwia niewłaściwe formułowanie kosztorysów, np. blokowe zestawianie wydatków (tj. brak rozbicia często bardzo dużych kosztów na poszczególne punkty kosztorysu);

• Zdarza się, że nie każdy oferent wypełnia pozycję I.12 wniosku ofertowego, dotyczącą prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego wpisując przy tym informację „nie dotyczy”. Należy pamiętać, że punkt musi zostać obowiązkowo wypełniony przez każdą organizację, a informacje podawane w rubryce powinny wynikać ze statutu organizacji. Ta zasada dotyczy także pozycji I.13, w przypadku gdy organizacja prowadzi działalność odpłatną.

W oparciu o powyższe wnioski Komisja nie zarekomendowała wykorzystania pełnej puli środków w tym konkursie.