Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

Miasto Stołeczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Szukaj


Maria Szraiber
pianistka, pedagog
Pro­fe­sor for­te­pianu i kon­cer­tu­jąca pia­nistka. Prze­ka­zy­wa­nie tre­ści zawar­tych w muzyce uważa za swą życiową misję, którą speł­nia jako wyko­nawca i pedagog.

Inte­re­suje się także histo­rią pia­ni­styki oraz róż­no­rod­nymi zagad­nie­niami zwią­za­nymi z twór­czo­ścią i wyko­naw­stwem muzyki for­te­pia­no­wej. Zaj­mują ją rów­nież kwe­stie orga­ni­za­cji pro­cesu kształ­ce­nia na róż­nych szcze­blach szkol­nic­twa muzycznego.
Bio­gra­fia artystyczna

Uro­dzona na Śląsku ukoń­czyła Liceum Muzyczne w Byto­miu w kla­sie for­te­pianu prof. Wandy Chmie­low­skiej, spad­ko­bier­czyni tra­dy­cji słyn­nej szkoły Teo­dora Leszetyckiego.

Dal­sze stu­dia muzyczne prze­bie­gały w Pań­stwo­wej Wyż­szej Szkole Muzycz­nej w Kato­wi­cach, pod kie­run­kiem prof. Bole­sława Woy­to­wi­cza, pia­ni­sty i kom­po­zy­tora, wycho­wanka Alek­san­dra Micha­łow­skiego, spad­ko­biercy tra­dy­cji cho­pi­now­skiej przez Karola Miku­lego, ucznia Fry­de­ryka Cho­pina.
Kolej­nym eta­pem kształ­ce­nia był pobyt sty­pen­dialny w Kon­ser­wa­to­rium im. Pio­tra Czaj­kow­skiego w Moskwie, gdzie stu­dio­wała pod kie­run­kiem Tatiany Niko­ła­je­wej i Rudolfa Kerera, wybit­nych przed­sta­wi­cieli rosyj­skiej szkoły pianistycznej.

Kon­cer­tuje na estra­dach pol­skich i zagra­nicz­nych. Wystę­po­wała w wielu kra­jach Europy, a także w USA, Chi­nach, Japo­nii, Korei Płd. i Austra­lii.
W swoim dorobku ma sze­reg róż­no­rod­nych nagrań. Dys­po­nu­jąc obszer­nym reper­tu­arem ze szcze­gól­nym upodo­ba­niem wyko­nuje muzykę F. Cho­pina i C. Debussy’ego.

Obok dzia­łal­no­ści kon­cer­to­wej z entu­zja­zmem upra­wia peda­go­gikę. Na sta­no­wi­sku pro­fe­sora zwy­czaj­nego w Uni­wer­sy­te­cie Muzycz­nym Fry­de­ryka Cho­pina w War­sza­wie pro­wa­dzi pia­ni­styczne stu­dia magi­ster­skie, dok­to­ranc­kie i pody­plo­mowe dla stu­den­tów pol­skich i zagra­nicz­nych.
W war­szaw­skiej Uczelni była dwu­krot­nie wybie­rana na sta­no­wi­sko dzie­kana Wydziału For­te­pianu, Kla­we­synu i Orga­nów (1993−1999), peł­niła także funk­cję kie­row­nika Kate­dry Fortepianu.

Od wielu lat pro­wa­dzi kursy pia­ni­styczne w kraju i za gra­nicą oraz wygła­sza wykłady o tema­tyce zwią­za­nej z pia­ni­styką. Zasiada rów­nież w komi­sjach kon­kur­so­wych róż­no­rod­nych kon­kur­sów pia­ni­stycz­nych.
Rezul­ta­tem zain­te­re­so­wań histo­rią pia­ni­styki jest pro­wa­dzony przez Marię Szra­iber w war­szaw­skiej Uczelni cykl wspomnieniowo-koncertowy Nesto­rzy Pol­skiej Pia­ni­styki.

źródło; chopinacademy.pl

Zobacz też

Teresa Starzec
Teresa Starzec
fotografka, graficzka, malarka, pedagog
Stanisław Leszczyński
Stanisław Leszczyński
krytyk muzyczny, menedżer kultury, pedagog, publicysta
Francois Dumont
Francois Dumont
pianista
Rafał Rokicki
Rafał Rokicki
aranżer, kompozytor, pianista
Mieczysław Surzyński
Mieczysław Surzyński
dyrygent, kompozytor, organista, pedagog
Piotr Paleczny
Piotr Paleczny
pianista