Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

Miasto Stołeczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Szukaj


Maria Szraiber
pianistka, pedagog
Pro­fe­sor for­te­pianu i kon­cer­tu­jąca pia­nistka. Prze­ka­zy­wa­nie tre­ści zawar­tych w muzyce uważa za swą życiową misję, którą speł­nia jako wyko­nawca i pedagog.

Inte­re­suje się także histo­rią pia­ni­styki oraz róż­no­rod­nymi zagad­nie­niami zwią­za­nymi z twór­czo­ścią i wyko­naw­stwem muzyki for­te­pia­no­wej. Zaj­mują ją rów­nież kwe­stie orga­ni­za­cji pro­cesu kształ­ce­nia na róż­nych szcze­blach szkol­nic­twa muzycznego.
Bio­gra­fia artystyczna

Uro­dzona na Śląsku ukoń­czyła Liceum Muzyczne w Byto­miu w kla­sie for­te­pianu prof. Wandy Chmie­low­skiej, spad­ko­bier­czyni tra­dy­cji słyn­nej szkoły Teo­dora Leszetyckiego.

Dal­sze stu­dia muzyczne prze­bie­gały w Pań­stwo­wej Wyż­szej Szkole Muzycz­nej w Kato­wi­cach, pod kie­run­kiem prof. Bole­sława Woy­to­wi­cza, pia­ni­sty i kom­po­zy­tora, wycho­wanka Alek­san­dra Micha­łow­skiego, spad­ko­biercy tra­dy­cji cho­pi­now­skiej przez Karola Miku­lego, ucznia Fry­de­ryka Cho­pina.
Kolej­nym eta­pem kształ­ce­nia był pobyt sty­pen­dialny w Kon­ser­wa­to­rium im. Pio­tra Czaj­kow­skiego w Moskwie, gdzie stu­dio­wała pod kie­run­kiem Tatiany Niko­ła­je­wej i Rudolfa Kerera, wybit­nych przed­sta­wi­cieli rosyj­skiej szkoły pianistycznej.

Kon­cer­tuje na estra­dach pol­skich i zagra­nicz­nych. Wystę­po­wała w wielu kra­jach Europy, a także w USA, Chi­nach, Japo­nii, Korei Płd. i Austra­lii.
W swoim dorobku ma sze­reg róż­no­rod­nych nagrań. Dys­po­nu­jąc obszer­nym reper­tu­arem ze szcze­gól­nym upodo­ba­niem wyko­nuje muzykę F. Cho­pina i C. Debussy’ego.

Obok dzia­łal­no­ści kon­cer­to­wej z entu­zja­zmem upra­wia peda­go­gikę. Na sta­no­wi­sku pro­fe­sora zwy­czaj­nego w Uni­wer­sy­te­cie Muzycz­nym Fry­de­ryka Cho­pina w War­sza­wie pro­wa­dzi pia­ni­styczne stu­dia magi­ster­skie, dok­to­ranc­kie i pody­plo­mowe dla stu­den­tów pol­skich i zagra­nicz­nych.
W war­szaw­skiej Uczelni była dwu­krot­nie wybie­rana na sta­no­wi­sko dzie­kana Wydziału For­te­pianu, Kla­we­synu i Orga­nów (1993−1999), peł­niła także funk­cję kie­row­nika Kate­dry Fortepianu.

Od wielu lat pro­wa­dzi kursy pia­ni­styczne w kraju i za gra­nicą oraz wygła­sza wykłady o tema­tyce zwią­za­nej z pia­ni­styką. Zasiada rów­nież w komi­sjach kon­kur­so­wych róż­no­rod­nych kon­kur­sów pia­ni­stycz­nych.
Rezul­ta­tem zain­te­re­so­wań histo­rią pia­ni­styki jest pro­wa­dzony przez Marię Szra­iber w war­szaw­skiej Uczelni cykl wspomnieniowo-koncertowy Nesto­rzy Pol­skiej Pia­ni­styki.

źródło; chopinacademy.pl